Període mitjà de pagament als proveïdors

Període mitjà de pagament als proveïdors

 El present apartat comprèn la documentació relativa als indicadors de termini de pagaments que fa l'Ajuntament a les seves empreses proveïdores.

Us oferim enn compliment de l’article 13.6 de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, segons la redacció donada per la Disposició Addicional Primera de la Llei Orgànica 9/2013, de control del deute comercial del sector públic, i l’article 6.2 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions publiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Darrera actualització: 17.02.2016 | 14:10
Darrera actualització: 17.02.2016 | 14:10